หัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด ของกลุ่มลูกค้าเอกชน vs หน่วยงานรัฐ

การวิเคราะห์ตลาด รัฐ VS เอกชน

เปรียบเทียบหัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเอกชนกับหน่วยงานรัฐ

ลูกค้าเอกชน

บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ Requirement จากลูกค้าเอกชน จำเป็นต้องวิเคราะห์หาข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือ Scope of Study ให้ชัดเจนและนำเสนอโดยระบุในข้อเสนอโครงการหรือ Proposal และนำส่งลูกค้าก่อนเริ่มโครงการ โดยเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การรับรู้ตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า การรับรู้ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น ทีวี วิทยุ และท้ายที่สุดลูกค้ามักต้องการกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่

ตัวอย่างเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ของลูกค้าเอกชน ได้แก่

  • การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์
  • การวิเคราะห์และการเขียนแผนการตลาด Marketing Mix (4P’s หรือ 7P’s)
  • STP Marketing คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งของสินค้าเราเมื่อเปรียบกับคู่แข่ง โดย S = Segmentation T = Targeting P = PositioningSegmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้า แบ่งตามประเภทที่ต้องการ อาทิ ชาย – หญิง อายุ รายได้ ความชอบหรือความสนใจเรื่องต่างๆ หรือเรียกอีกนัยว่าพฤติกรรมและ Life Styleหลังจากนั้นเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดสำหรับแต่ละประเด็นของสินค้า อาทิ ราคา การใช้งาน เป็นต้น

 

หน่วยงานรัฐ

บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ TOR จากลูกค้าภาครัฐ ต้องนำส่งข้อเสนอโครงการ โดยหัวข้อการวิเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐ มักเป็นเรื่องของภาพรวมธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือนโยบาย เช่น จัดทำ Road Map เพื่อวางกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า จัดทำแผนภูมิความคิดหรือ Mind Mapping เพื่อบันทึกความคิดหรือแนวคิดที่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรายสาขาต่อไป

ตัวอย่างหัวข้อของการวิเคราะห์ตลาด กลไกสนับสนุนและกลไกขับเคลื่อนของหน่วยงานรัฐ ได้แก่

  • การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่และเมือง
  • การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่ายั่งยืน
  • การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรและนวัตกรรม
  • การเป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
  • การสนับสนุนนวัตกรรมไทยไปสู่ตลาดโลก

 


 

วิเคราะห์ข้อมูล, วิจัยตลาด, ระบบ CRM, บริการ Call center

บริษัท แอ๊ฟฟินีตี้ โซลูชั่น จำกัด

Affinity Solution Co.,Ltd.

InsureDD ประกันรถ ประกันรถยนต์

Thailandcontactcenter, call center outsourcing 02-841-5022