Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยมากมาย ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ในส่วนของ Contact center และ Customer service ก็เช่นกัน มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ Contact center เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

Read More
Omni channel

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Omni Channel คืออะไร Omni Channel หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นระบบ CRM ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Read More
Data cleansing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing

การทำ Data Cleansing และ Database Marketing เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าสองคำนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้ว Data Cleansing คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร ทำเป็นระบบงานหรือ Application เลยดีไหม เดี๋ยวมีคำตอบค่ะ

Read More
Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร Business Process Outsourcing หรือ BPO คือ การมอบหมายงานบางส่วนภายในองค์กรให้กับบุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน ในสมัยก่อนหลายคนอาจไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันคืออะไร แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ การทำ BPO ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเห็นได้เป็นปกติในหลายองค์กร

Read More
CRM Call Center

ระบบ CRM ของ Call Center สำหรับงานขายประกัน

ระบบ CRM ของ Call Center สำหรับงานขายประกัน การขายประกันในระยะหลัง สามารถพัฒนาระบบ CRM ให้มีความสามารถในการป้อนข้อมูลและออกรายงาน เพื่อช่วยเพิ่ม Productivity ของงานขายประกันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการพัฒนาระบบงานควรตอบโจทย์เรื่องของขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ ให้ทุกฝ่ายได้ลดระยะเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานระบบ ลดเวลาที่สูญเสียลงได้ สามารถบรรลุผลในการบริการตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น บรรลุ Service Level Agreement (SLA) ของการให้บริการผ่านระบบ Call Center หรือ Contact Center ได้แก่ การรับสายเข้าหรือ Inbound Calling ภายใน 20 วินาที ได้ร้อยละ 80 Story Board…

Read More
วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิจัยตลาด สำรวจตลาด นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

วิจัยตลาด สำรวจตลาด นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ? นักการตลาดที่จัดทำการวิจัยตลาด ส่วนหนึ่งต้องการทราบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า วิธีการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ วิธีการบางประการต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ ลองนำไปใช้กันดูอาจได้ผลดีสำหรับองค์กรของคุณ เพิ่มคุณภาพการบริการก่อนและหลังการขาย  วิจัยตลาด จะทำให้เรารู้ถึงผลตอบรับของคุณภาพและบริการของเรา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยจัดอบรมความรู้ด้านคุณภาพของงานบริการ ให้กับบุคลากรในลักษณะ Train the trainer โดยมุ่งเน้นบุคลากรแต่ละ Sales Team เพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นในงานบริการ นอกจากนั้น หากมีการอบรมควรนำคู่มือ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ และเอกสารส่งเสริมการขายทั้งหมดมาใช้ประกอบ และการอบรมควรมีแผนงานที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ Knowledge Management (KM) ให้เป็น Knowledge Base ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งขั้นตอนการบริการด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร ซึ่งภายใน…

Read More

หัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด ของกลุ่มลูกค้าเอกชน vs หน่วยงานรัฐ

เปรียบเทียบหัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเอกชนกับหน่วยงานรัฐ ลูกค้าเอกชน บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ Requirement จากลูกค้าเอกชน จำเป็นต้องวิเคราะห์หาข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือ Scope of Study ให้ชัดเจนและนำเสนอโดยระบุในข้อเสนอโครงการหรือ Proposal และนำส่งลูกค้าก่อนเริ่มโครงการ โดยเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การรับรู้ตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า การรับรู้ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น ทีวี วิทยุ และท้ายที่สุดลูกค้ามักต้องการกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ตัวอย่างเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ของลูกค้าเอกชน ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการเขียนแผนการตลาด Marketing Mix (4P’s หรือ 7P’s) STP Marketing คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งของสินค้าเราเมื่อเปรียบกับคู่แข่ง…

Read More

การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing

การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing การตลาด 4.0 คือ Connected Marketing โดยการเชื่อมโยงทุกเครื่องมือของการตลาด เข้าหากัน ได้แก่ Online VS Offline Marketing, Inbound VS Outbound Marketing, Right time VS Real-time Marketing, On-off VS Ongoing Marketing และผสานกับเครื่องมือขายหลักๆ ได้แก่

Read More

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ

Read More

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย      การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมเป็นศาสตร์ที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยุคสมัยนี้มีการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตหรือ e-commerce เพิ่มเติมและมาแรงมาก ทำให้การกระจายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานหรือแหล่งผลิตต่างๆ ทั่วโลก มาถึงมือลูกค้าได้ในราคาที่ถูกลงมากและรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Read More