Posts Tagged "วิเคราะห์ตลาด"

วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิจัยตลาด สำรวจตลาด นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

วิจัยตลาด สำรวจตลาด นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ? นักการตลาดที่จัดทำการวิจัยตลาด ส่วนหนึ่งต้องการทราบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า วิธีการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ วิธีการบางประการต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ ลองนำไปใช้กันดูอาจได้ผลดีสำหรับองค์กรของคุณ เพิ่มคุณภาพการบริการก่อนและหลังการขาย  วิจัยตลาด จะทำให้เรารู้ถึงผลตอบรับของคุณภาพและบริการของเรา และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยจัดอบรมความรู้ด้านคุณภาพของงานบริการ ให้กับบุคลากรในลักษณะ Train the trainer โดยมุ่งเน้นบุคลากรแต่ละ Sales Team เพื่อเพิ่มความกระตือรือร้นในงานบริการ นอกจากนั้น หากมีการอบรมควรนำคู่มือ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ และเอกสารส่งเสริมการขายทั้งหมดมาใช้ประกอบ และการอบรมควรมีแผนงานที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ Knowledge Management (KM) ให้เป็น Knowledge Base ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งขั้นตอนการบริการด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กร ซึ่งภายใน…

Read More

หัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด ของกลุ่มลูกค้าเอกชน vs หน่วยงานรัฐ

เปรียบเทียบหัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเอกชนกับหน่วยงานรัฐ ลูกค้าเอกชน บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ Requirement จากลูกค้าเอกชน จำเป็นต้องวิเคราะห์หาข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือ Scope of Study ให้ชัดเจนและนำเสนอโดยระบุในข้อเสนอโครงการหรือ Proposal และนำส่งลูกค้าก่อนเริ่มโครงการ โดยเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การรับรู้ตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า การรับรู้ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น ทีวี วิทยุ และท้ายที่สุดลูกค้ามักต้องการกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ตัวอย่างเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ของลูกค้าเอกชน ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการเขียนแผนการตลาด Marketing Mix (4P’s หรือ 7P’s) STP Marketing คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งของสินค้าเราเมื่อเปรียบกับคู่แข่ง…

Read More