Posts Tagged "สำรวจตลาด"

หัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด ของกลุ่มลูกค้าเอกชน vs หน่วยงานรัฐ

เปรียบเทียบหัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเอกชนกับหน่วยงานรัฐ ลูกค้าเอกชน บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ Requirement จากลูกค้าเอกชน จำเป็นต้องวิเคราะห์หาข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือ Scope of Study ให้ชัดเจนและนำเสนอโดยระบุในข้อเสนอโครงการหรือ Proposal และนำส่งลูกค้าก่อนเริ่มโครงการ โดยเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การรับรู้ตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า การรับรู้ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น ทีวี วิทยุ และท้ายที่สุดลูกค้ามักต้องการกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ตัวอย่างเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ของลูกค้าเอกชน ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการเขียนแผนการตลาด Marketing Mix (4P’s หรือ 7P’s) STP Marketing คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งของสินค้าเราเมื่อเปรียบกับคู่แข่ง…

Read More

การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing

การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing การตลาด 4.0 คือ Connected Marketing โดยการเชื่อมโยงทุกเครื่องมือของการตลาด เข้าหากัน ได้แก่ Online VS Offline Marketing, Inbound VS Outbound Marketing, Right time VS Real-time Marketing, On-off VS Ongoing Marketing และผสานกับเครื่องมือขายหลักๆ ได้แก่

Read More

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ

Read More

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย      การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมเป็นศาสตร์ที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยุคสมัยนี้มีการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตหรือ e-commerce เพิ่มเติมและมาแรงมาก ทำให้การกระจายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานหรือแหล่งผลิตต่างๆ ทั่วโลก มาถึงมือลูกค้าได้ในราคาที่ถูกลงมากและรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Read More