Posts Tagged "Contact Center"

Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

Customer service, Contact center กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยมากมาย ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภท ในส่วนของ Contact center และ Customer service ก็เช่นกัน มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ Contact center เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

Read More
Omni channel

Omni Channel นิยามการตลาดในยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Omni Channel คืออะไร Omni Channel หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างชาญฉลาดและไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นระบบ CRM ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

Read More

หัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด ของกลุ่มลูกค้าเอกชน vs หน่วยงานรัฐ

เปรียบเทียบหัวข้อ การวิเคราะห์ตลาด กลุ่มลูกค้าเอกชนกับหน่วยงานรัฐ ลูกค้าเอกชน บริษัทวิจัยตลาดเมื่อได้รับ Requirement จากลูกค้าเอกชน จำเป็นต้องวิเคราะห์หาข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตงานหรือ Scope of Study ให้ชัดเจนและนำเสนอโดยระบุในข้อเสนอโครงการหรือ Proposal และนำส่งลูกค้าก่อนเริ่มโครงการ โดยเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การรับรู้ตรายี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า การรับรู้ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เช่น ทีวี วิทยุ และท้ายที่สุดลูกค้ามักต้องการกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ ตัวอย่างเนื้อหาหรือหัวข้อการวิเคราะห์ของลูกค้าเอกชน ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการเขียนแผนการตลาด Marketing Mix (4P’s หรือ 7P’s) STP Marketing คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้า กำหนดลูกค้าเป้าหมาย และกำหนดตำแหน่งของสินค้าเราเมื่อเปรียบกับคู่แข่ง…

Read More

การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing

การตลาด 4.0 การตลาดยุค Connected Marketing การตลาด 4.0 คือ Connected Marketing โดยการเชื่อมโยงทุกเครื่องมือของการตลาด เข้าหากัน ได้แก่ Online VS Offline Marketing, Inbound VS Outbound Marketing, Right time VS Real-time Marketing, On-off VS Ongoing Marketing และผสานกับเครื่องมือขายหลักๆ ได้แก่

Read More

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด

วิจัยการตลาด วิจัยตลาด สำรวจตลาด การสำรวจวิจัยตลาดหรือบางหน่วยงานเรียกว่าวิจัยการตลาด เป็นการศึกษาที่ทุกชาติทุกภาษาต้องการ การวิจัยตลาดจะมีลักษณะคล้าย R&D ในต่างประเทศ

Read More

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

สำรวจตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย      การจัดจำหน่ายสินค้าแบบดั้งเดิมเป็นศาสตร์ที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ยุคสมัยนี้มีการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตหรือ e-commerce เพิ่มเติมและมาแรงมาก ทำให้การกระจายสินค้าที่ผลิตจากโรงงานหรือแหล่งผลิตต่างๆ ทั่วโลก มาถึงมือลูกค้าได้ในราคาที่ถูกลงมากและรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Read More

วิจัยตลาดโดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้

วิจัยตลาด โดยการทำ Poll สำรวจมี Contact Center ช่วยได้ การทำ วิจัยตลาด สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ Poll โดยการให้นักศึกษาทำการสำรวจ Face-to-Face Interview จริงอยู่นักศึกษามีรายได้จากค่าชุดแบบสอบถาม บริษัทวิจัยหรือสถาบันการศึกษาได้ประหยัดต้นทุนการสำรวจ ยิ่งถ้างานใดมีงบประมาณน้อย ยิ่งเป็นการจัดหาที่ win win situation แต่ทุกคนต้องยอมรับว่าไม่ใช่อาชีพของนักศึกษา

Read More

Voice of Customer เสียงของลูกค้าในภาคการผลิต

Voice of Customer เสียงของลูกค้าในภาคการผลิต ภาคการผลิตหรือผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน มีการสื่อสารพูดคุยโดยตรงกับผู้บริโภคที่เป็น End User มากขึ้น มีช่องทางรับฟังเสียงและการจัดงาน Event ต่างๆ เพื่อได้สัมผัสกับลูกค้าของเขาโดยตรง สามารถเปลี่ยนทัศนะของลูกค้าจากลูกค้าที่ไม่ค่อยพึงพอใจ เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการส่งมอบสินค้า มาเป็นลูกค้าที่พึงพอใจขึ้นได้บ้าง

Read More

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ

Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ Outsource Call Center เป็นจำนวนมาก ที่เราสามารถเลือกใช้บริการได้มากมาย ตั้งแต่รับฟังการพัฒนาสินค้าและการบริการ, เพิ่มยอดขาย, สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม, ใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย, เพื่อเข้าใจลูกค้ามากขึ้น แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราได้เลือก Outsourcing Call Center ที่มีประสิทธิภาพแล้ว มาทำหน้าที่ในการดูแลลูกค้าให้กับเรา

Read More