Posts Tagged "Outsourcing Call Center"

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร

Business Process Outsourcing หรือ BPO คืออะไร Business Process Outsourcing หรือ BPO คือ การมอบหมายงานบางส่วนภายในองค์กรให้กับบุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน ในสมัยก่อนหลายคนอาจไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันคืออะไร แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ การทำ BPO ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเห็นได้เป็นปกติในหลายองค์กร

Read More